Zmiany w prawie i ich wpływ na pozyskiwanie Białych Certyfikatów

Zmiany w zakresie ustawy o efektywności energetycznej upraszczają procedurę pozyskiwania Białych Certyfikatów. Należy jednak podkreślić, że uproszczenie ma charakter formalny i w istocie do wypełnienia pozostają podobne zobowiązania, jak poprzednio.

Przed nowelizacją ustawy wniosek posiadał cztery załączniki (upoważnienie, oświadczenia, harmonogram, audyt). Po nowelizacji pozostaje do wypełnienia wniosek, który zawiera niezbędne informacje wynikające z ustawy oraz audyt energetyczny. Wylistowane poniżej zmiany wynikają ustawy z dnia 20 kwietnia 2021 r. o zmianie ustawy o efektywności energetycznej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz. 868), która weszła w życie z dniem 22 maja 2021 r. 

Elementy, które należy podkreślić jako wymagane i ważne, mimo uproszczenia procedur, to:

  • na gruncie ustawy świadectwa efektywności energetycznej wydawane są jedynie dla przedsięwzięć planowanych;
  • rozszerzony został zakres  przedsięwzięć, za które można uzyskać świadectwa efektywności energetycznej;
  • oświadczenia potwierdzające stan rzeczywisty mogą być podpisane tylko  przez osobę uprawnioną do reprezentowania wnioskodawcy, składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia;
  • Prezes URE może przeprowadzić kontrolę zgodności ze stanem faktycznym tego oświadczenia, a w przypadku stwierdzenia niezgodności złożonego oświadczenia ze stanem faktycznym Prezes URE nakłada kary przewidziane w ustawie;
  • do wniosku musi zostać załączony audyt efektywności energetycznej;
  • audyt może wykonać tylko osoba z doświadczeniem lub odpowiednim wykształceniem;
  • uproszczeniem jest zniesiony 45-dniowy termin na zawiadomienie Prezesa URE o zakończeniu realizacji przedsięwzięcia lub przedsięwzięć tego samego rodzaju służących poprawie efektywności energetycznej;
  • realna i możliwa jest weryfikacja audytu efektywności energetycznej;
  • podmiot, który udzielił nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd informacji o zakończeniu realizacji przedsięwzięć lub o uzyskanych oszczędnościach energii finalnej, podlega karze.

Białe certyfikaty to źródło wsparcia, które warto brać pod uwagę przy planowaniu inwestycji proefektywnościowych. Świadectwa przyznawane są na podstawie wniosków składanych w Urzędzie Regulacji Energetyki. Każdy wniosek podlega indywidualnej weryfikacji i musi zawierać audyt efektywności energetycznej, określający efekt energetyczny realizowanego przedsięwzięcia. Poprawne złożenie wniosku i uzyskanie świadectwa wymaga zwrócenia specjalnej uwagi na zmiany i zapisy w Ustawie o efektywności energetycznej oraz dokumentach z nią powiązanych. Przestrzeganie wymagań formalno-prawnych oraz poprawne wyznaczenie efektu modernizacji pozwoli na maksymalizację korzyści wynikających z dofinansowania.

Źródło:

https://bip.ure.gov.pl/bip/efektywnosc-energetyczn/swiadectwa-efektywnosci/4059,Wniosek-o-wydanie-nowego-swiadectwa-efektywnosci-energetycznej-skladany-po-dniu-.html

Newsletter