Audyt energetyczny to badanie, na podstawie którego sporządza się opracowanie określające zakres, parametry techniczne oraz ekonomiczne możliwych przedsięwzięć efektywnościowych. Ma on na celu wskazanie optymalnych rozwiązań (usprawnień) w budynku, które pozwolą na zwiększenie jego efektywności energetycznej, a co za tym idzie oszczędności energii.

Audyt energetyczny zwany również termomodernizacyjnym realizowany jest w oparciu o Ustawę o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych (Dz. U. Nr 162, poz. 1121 z późn. zm.) oraz rozporządzenie wykonawcze Ministra Infrastruktury z dnia 14 lutego 2008 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy audytu energetycznego (Dz. U. Nr 33, poz. 195).

Poniżej główne elementy audytu energetycznego

Audyty energetyczne