a) Wymiana źródeł ciepła

 1. A może warto byłoby wymienić źródło zasilania w ciepłą wodę?

Dotacje miejskie Gdynia

Jeśli zdecydują się Państwo na zmianę ogrzewania z węglowej na zasilanie z miejskiej sieci ciepłowniczej, miasto Gdynia z funduszu ochrony środowiska pokryje do 80% kosztów inwestycji poprzez zwrot kosztów inwestycji. Aby ubiegać się o środki z budżetu miasta należy złożyć stosowne dokumenty do Urzędu Miejskiego.

Na co?

Podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej tj.

 • zakup i montaż węzłów cieplnych
 • wykonanie przyłącza do linii przesyłowej
 • instalację c.o.

Kto?

O dotację ubiegać mogą się:

 • osoby fizyczne,
 • wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe,
 • osoby prawne,
 • przedsiębiorcy.

Sposób obliczania dotacji:

Forma dotacji:

O dotację mogą ubiegać się podmioty, które inwestycję zrealizowały nie wcześniej niż pięć lat przed złożeniem wniosku o dotacje.

 • Jednorazowa dotacja wysokości maksymalnie 80% udokumentowanych kosztów inwestycji jednak nie mniej niż 3.000 zł

Szczegółowe informacje dotyczące dokumentacji i wniosków znajdą państwo <TUTAJ> http://www.gdynia.pl/bip/sprawy/do/zalatwienia/info/4301_68951.html

 

 b) Termomodernizacje

 

LEMUR – Energooszczędne Budynki Użyteczności Publicznej i mieszkalnia zbiorowego

Czy zastanawiali się Państwo nam możliwością „uszczelnienia” budynków w których mieszkacie bądź nimi zarządzacie? Ktoś mógłby się zapytać, „ ale po co”? A po to, aby zredukować zużycia energii pierwotnej w budynku, obniżyć koszty eksploatacji, podnieść komfort odbiorców końcowych, a w skali makro ograniczyć lub nawet uniknąć emisji CO2. Jak to zrobić? To proste, zainteresować się dotacjami z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

na co:

·        termomodernizację

kto:

·        podmioty sektora finansów publicznych

·         samorządowe osoby prawne

·        spółki prawa handlowego (jednostki samorządu terytorialnego posiadają 100% udziałów lub akcji )

·        PGL Lasy Państwowe i Parki Narodowe

·         organizacje pozarządowe, w tym fundacje i stowarzyszenia

Forma dotacji:

·        dofinansowania kosztów dokumentacji projektowej i jej weryfikacji, w zależności od klasy energooszczędności projektowanego budynku, wynosi:

a) dla klasy A: 60%;

b) dla klasy B: 40%;

c) dla klasy C: 20%.

 

·        pożyczka – na budowę nowych energooszczędnych budynków użyteczności publicznej, w zależności od klasy energooszczędności projektowanego budynku:

a) dla klasy A: do 1200 zł za m2;

b) dla klasy B i C: do 1000 zł za m2 powierzchni użytkowej pomieszczeń o regulowanej temperaturze.

 

Do kiedy

2015-2020

 

c) Efektywność energetyczna

 

 1. Poprawa efektywności energetycznej. Czemu nie…?- mechanizm ZIT

Macie Państwo pomysł na podniesienie efektywności energetycznej budynku mieszkalnego bądź użyteczności publicznej, a niestety brak dostatecznych środków finansowych? Mechanizm Zintegrowanych inwestycji Terytorialnych wychodzi naprzeciw takim problemom. Nie tylko można otrzymać wsparcie dotacyjne, ale również pozadotacyjne.

Kto

 • spółdzielnie,
 • wspólnoty mieszkaniowe,
 • towarzystwa budownictwa społecznego,
 • jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne (w zakresie budownictwa komunalnego),
 • przedsiębiorstwa usług energetycznych (ESCO).

Na co

 • inwestycje podnoszące efektywność energetyczną budynków użyteczności publicznej, w tym przedsięwzięcia termomodernizacyjne.
 • poprawę efektywności energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych.
 • W ramach kompleksowych projektów przewiduje się głęboką modernizację energetyczną budynków z uwzględnieniem potrzeby monitorowania i zarządzania energią.

 

Forma dofinansowania

 • Maksymalny % poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu (jeśli dotyczy) to 85%.
 • Maksymalny całkowity % dofinansowania wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu (środki UE + BP) (jeśli dotyczy) wynosi 95%.
 • Minimalny wkład własny beneficjenta jako % wydatków kwalifikowalnych : min. 5% wkładu krajowego.
 • Minimalna wartość projektu wynosi 500 tys.

 

Link: http://www.rpo.pomorskie.eu/documents/10184/156904/Szczeg%C3%B3%C5%82owy+Opis+Osi+Priorytetowych+RPO+WP+2014-2020+%E2%80%93+cz%C4%99%C5%9B%C4%87+g%C5%82%C3%B3wna/43ec0db1-9abb-4000-85a4-6a48d2970060 ( oś 10.1)

 

 1. „Efektywny” samorząd:

Samorządy tak jak inne grupy, do których kierowana jest niniejsza strona posiadają prawa jak i obowiązki związane z efektywnością energetyczną.

W sytuacji, gdy jednostka wykazuje się inicjatywą a jedynie brakuje jej środków finansowych powinna zainteresować się funduszem europejskim o „ efektywności energetycznej”.

W ramach projektu może otrzymać wsparcie dotacyjne oraz pozadotacyjne. Jednak przed podjęciem starań, trzeba zamodelować prognozę oszczędności energii, ponieważ występuje kilka ograniczeń:

 • w prognozie oszczędność energii ≥ 25% dla pojedynczego budynku, dla całego kompleksu oszczędności energii ≥ 30% (średnio na budynek).

Wspierane będą również projekty zapewniające zwiększenie efektywności energetycznej o co najmniej 60% (dla projektów obejmujących pojedynczy budynek).

kto

 • samorządy

Cel

 • redukcja strat ciepła przez przenikanie w zewnętrznych przegrodach i nieprzeźroczystych
 • likwidacji istniejących indywidualnych źródeł ciepła w poddawanych kompleksowej i głębokiej modernizacji obiektach wraz z budową przyłącza do systemu ciepłowniczego,
 • modernizacji źródeł ciepła (za wyjątkiem źródeł węglowych przy braku zmiany paliwa)
 • modernizacji systemów grzewczo – wentylacyjnych z uwzględnieniem zastosowania wysokosprawnej rekuperacji energii,
 • modernizacji instalacji wewnętrznej cwu i co,
 • modernizacji wewnętrznej instalacji elektrycznej i oświetlenia wewnętrznego,
 • instalacji systemów monitoringu i zarządzania energią.

Forma dotacji

 • Maksymalny % poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu

Wynosi 85%

 • Całkowity % dofinansowania wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu (środki UE + BP) (jeśli dotyczy) wynosi maksymalnie 95%.
 • Wymagane jest zapewnienie min. 5% wkładu krajowego.
 • Minimalna wartość projektu wynosi 500 tys. PLN.

Szczegółowe zasady dotyczące rodzaju instrumentów finansowych oraz najważniejszych warunków przyznawania wsparcia określone są w Strategii Inwestycyjnej dla Instrumentów Finansowych w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 przyjętej uchwałą Zarządu Województwa Pomorskiego nr 1285/100/15 z dnia 17 grudnia 2015 roku.

 

Link: http://www.rpo.pomorskie.eu/documents/10184/156904/Szczeg%C3%B3%C5%82owy+Opis+Osi+Priorytetowych+RPO+WP+2014-2020+%E2%80%93+cz%C4%99%C5%9B%C4%87+g%C5%82%C3%B3wna/43ec0db1-9abb-4000-85a4-6a48d2970060

 

 1. Promowanie efektywności energetycznej i korzystania z odnawialnych źródeł energii w przedsiębiorstwach

Przemysł powinien wychodzić naprzeciw poprawie efektywności energetycznej i świadomie dobierać urządzenia oraz technologie. Dotacje unijne mają na celu stymulowanie proekologicznych zachowań, dlatego też stworzyliśmy dla Państwa niniejszą zakładkę.

Kto

 • Duże przedsiębiorstwa

Na co

 • przebudowa linii produkcyjnych na bardziej efektywne energetycznie
 • głęboka, kompleksowa modernizacja energetyczna budynków w przedsiębiorstwach
 • zastosowanie efektywnych energetycznie technologii, (przebudowa/wymiana urządzeń i instalacji technologicznych, oświetlenia, oraz ciągów transportowych linii produkcyjnych);
 • budowa lub przebudowa lokalnych źródeł ciepła (w tym wymiana źródła na instalację OZE);
 • zastosowanie technologii odzysku energii wraz z systemem wykorzystania energii ciepła odpadowego w ramach przedsiębiorstwa.

*Integralną częścią projektu powinno być wprowadzenie inteligentnych systemów zarządzania energią w przedsiębiorstwie.

 

Forma dotacji

 • Maksymalny % poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu : 85%
 • Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu (środki UE + ewentualne współfinansowanie z budżetu państwa lub innych źródeł przyznawane beneficjentowi przez właściwą instytucję)(%) : 85%
 • Minimalny wkład własny beneficjenta jako % wydatków kwalifikowanych : zgodnie z zasadami udzielania pomocy publicznej.

 

 1. Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu

Czy zastanawiali się Państwo nad przyczyną strat oraz niedotrzymań parametrów nośnika ciepła? Często nie jest to wina dystrybutora, jedynie niemodernizowanych bądź niedomiarowanych urządzeń. Problemem jest również eksploatacja indywidualnych źródeł ciepła bądź węzłów grupowych. Program Operacyjny Infrastruktury i Środowiska umożliwia zredukowanie w/w niedogodności.

 

kto

 • przedsiębiorcy
 • jednostki samorządu terytorialnego oraz działające w ich imieniu jednostki organizacyjne
 • spółdzielnie mieszkaniowe
 • podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego nie będące przedsiębiorcami

Na co

 • przebudowa istniejących systemów ciepłowniczych i sieci chłodu, celem zmniejszenia strat na przesyle i dystrybucji;
 • budową przyłączy do istniejących budynków i instalacja węzłów indywidualnych skutkująca likwidacją węzłów grupowych;
 • budowa nowych odcinków sieci cieplnej wraz z przyłączami i węzłami ciepłowniczymi w celu likwidacji istniejących lokalnych źródeł ciepła opalanych paliwem stałym;
 • podłączenia budynków do sieci ciepłowniczej mające na celu likwidację indywidualnych i zbiorowych źródeł niskiej emisji

 

informacje finansowe:

 • Maksymalny % poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu : 85%
 • Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu (środki UE + ewentualne współfinansowanie z budżetu państwa lub innych źródeł przyznawane beneficjentowi przez właściwą instytucję)(%) : 85%
 • Minimalny wkład własny beneficjenta jako % wydatków kwalifikowanych : 5%

źródło: http://www.pois.gov.pl/media/26731/SzOOP_POIS_1_9.pdf

 

 1. E-kumulator – Ekologiczny Akumulator dla Przemysłu

 

Zadaniem E-kumulatora jest stymulowanie przemysłu do efektywnego gospodarowania surowcami pierwotnymi, optymalizacji gospodarowania energią oraz redukcji szkodliwych emisji.

Forma dofinansowania

 • do 75% finansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
 • W ramach Programu NFOŚiGW oferuje na warunkach preferencyjnych, wynoszące od 0,5 mln zł do 90 mln zł.
 • Pożyczka będzie mogła ulec częściowemu umorzeniu, nawet do 20 proc.  Wysokość umorzenia uzależniona jest m.in. od tego, czy inwestycja przyniesie wyższe efekty, niż wynikające z wymagań prawnych.

 

Nabór wniosków będzie prowadzony w trybie ciągłym w latach  2015-2020 natomiast jego realizacja w latach 2015–2023

http://www.nfosigw.gov.pl/

 

 1. Sokół

Program Sokół ma na celu stymulację wdrożenia innowacyjnych technologii środowiskowych służących ograniczeniu oddziaływania zakładów/instalacji/urządzeń na środowisko  oraz wykorzystaniu/produkcji technologii, wpisującej się w jeden z obszarów Krajowych Inteligentnych Specjalizacji :

 1. Wysokosprawne, niskoemisyjne i zintegrowane układy wytwarzania, magazynowania, przesyłu i dystrybucji energii
 2. Minimalizacja wytwarzania odpadów, w tym niezdatnych do przetworzenia oraz wykorzystanie materiałowe i energetyczne odpadów (recykling i inne metody odzysku).
 3. Innowacyjne technologie przetwarzania i odzyskiwania wody oraz zmniejszające jej zużycie.

 

kto

 • Przemysł

Na co

 • uruchomieniu produkcji nowego lub zmodernizowanego wyrobu/ technologii,
 • wdrożeniu nowej albo znacząco udoskonalonej technologii

Czas realizacji projektu 2015-2020.

http://www.nfosigw.gov.pl/