Aby przyłączyć się do miejskiej sieci ciepłowniczej w Gdańsku, należy spełnić poniższe kryteria.

 1. Uzyskać warunki techniczne. Wydawane są one w Gdańskim Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej (GPEC), na podstawie wniosku o określenie warunków przyłączenia. W podaniu tym należy określić zapotrzebowanie na moc cieplną. Jeżeli nie jest to możliwe do oszacowania, należy przedstawić powierzchnię bądź kubaturę budynku. Ponadto konieczne jest dostarczenie do GPEC następujących dokumentów:
  • tytuł prawny do obiektu,
  • wypis i wyrys z ewidencji gruntów,
  • wypis z księgi wieczystej,
  • wypis z Krajowego Rejestru Sądowego lub wpis do ewidencji działalności gospodarczej,
  • plan/szkic sytuacyjny z uwzględnioną lokalizacją węzła cieplnego/pomieszczenia technicznego,
  • upoważnienie lub pełnomocnictwo właściciela obiektu (dla osób reprezentujących),
  • uchwałę, w przypadku wspólnot mieszkaniowych.
   Opracowanie warunków technicznych na cele przyłączenia jest bezpłatne.
 2. Podpisać umowę przyłączeniową z GPEC, zwieraną w wypadku:
  • pozytywnego rozpatrzenia możliwości technicznych i ekonomicznych podłączenia,
  • wydania warunków przyłączenia,
  • doprecyzowania terminów realizacji każdego z etapów przyłączenia (z uwzględnieniem czasu niezbędnego do wykonania projektu i uzgodnienia dokumentacji z odpowiednimi urzędami).
 3. Podpisać umowę sprzedaży ciepła z GPEC. Umowa powinna być podpisana co najmniej 12 miesięcy przed planowanym odbiorem.