Pierwszym krokiem przed podjęciem działań mających na celu zwiększenie efektywności energetycznej, powinno być przeprowadzenie audytu. Pozwoli on na określenie struktury i ilości energii zużywanej w budynku oraz wskaże możliwe rekomendacje wraz z ich opłacalnością. Audyt zawiera także doradztwo w zakresie realizacji inwestycji, których celem jest racjonalne zużycie energii. Aby uzyskać obiektywną opinię dotyczącą najkorzystniejszych rozwiązań technicznych, warto skorzystać z usług niezależnego audytora.

Do najważniejszych celów audytu efektywności energetycznej zalicza się:

  1. identyfikację źródeł, które generują straty energii;
  2. przedstawienie najefektywniejszych rozwiązań minimalizujących stratę energii;
  3. określenie poziomu odniesienia do aktualnych rozwiązań technicznych;
  4. analizę kilku podstawowych wskaźników ekonomicznych, obrazujących czas potrzebny do zwrotu kosztów inwestycji;
  5. przedstawienie szacunkowej ilości zaoszczędzonych ton oleju ekwiwalentnego – TOE (za każde zaoszczędzone 10 TOE przysługuje Biały Certyfikat). Jedna TOE to ilość równa 11,63 megawatom (MW), czyli 48,868 gigadżulom (GJ).

Prawidłowo przeprowadzony audyt efektywności energetycznej powinien zawierać:

  1. imię, nazwisko i adres podmiotu, u którego został zrealizowany;
  2. kartę audytu;
  3. oznaczenie miejsca lokalizacji przedsięwzięcia;
  4. ocenę stanu technicznego oraz analizę zużycia energii;
  5. ocenę efektów uzyskanych w wyniku realizacji inwestycji, w tym określenie osiągniętej oszczędności.

Audyt efektywności energetycznej jest złożonym procesem, wymagającym dużego zaangażowania i profesjonalizmu. Jego wynikiem jest kompleksowe zestawienie kosztów, zysków, czasu zwrotu kosztów oraz innych ekonomicznych wskaźników opłacalności. Audyt powinien być pierwszym etapem na drodze do podjęcia świadomej decyzji dotyczącej modernizacji budynku. Warto pamiętać, iż wykonanie audytu efektywności energetycznej, jest warunkiem niezbędnym do uzyskania Białego Certyfikatu.